En del har frågat och somliga undrar – vad gör man på wappen i Åbo? | A few have asked and some wonder – what do you do on May Day in Åbo? 

Bild: Lukas Söderqvist

Efter två år av pandemi, restriktioner och avstånd välkomnar vi våren på ett mer traditionellt sätt: Wappen på Vårberget. Eller vappen, eller valborg – kärt barn har många namn.  

Med jämna mellanrum dyker samma frågor upp: Vad har man på sig på vappen? Hur är det med 1. maj? När lägger man mössan på? Var är efterfesten? I detta blogginlägg ska jag försöka mitt bästa med att ge svar på de vanligaste frågorna! 

Hurdana kläder ska jag ha på mig? 

Traditionsenligt har man snäppet finare kläder på sig om man firar vappen på Vårdberget (även kallad Vårdis). Finska studerande, som firar vappen vid Puolalabacken, har på sig halare. De flesta på Vårdis har snäppet finare klädsel (klänning eller kavaj) men du är välkommen som du är! Det mesta beror väl på vart du är på väg efter festen – festen på Kåren t.ex. har också klädkoden ”snäppet snyggare”. 

En viktig del av utstyrseln är förstås studentmössan, examensmössan eller teknologmössan. Studentmössan får man ha på sig mellan vappen och lilla vappen, och mer specifikt mellan de tidpunkter då Åbo Akademis Studentkårs styrelseordförande säger något i stil med ”studenter, våren är här – mössorna på” på vappen och ”studenter, hösten är här – mössorna avigt” på lilla vappen. Teknologmössan har lite andra regler, men många följer Studentkårens kutymer på vappen.  

Mössan pryds av en lyra. Beroende på vilken studentkår du studerar vid kan du byta lyran. ”Standardlyran” är Helsingfors Universitets Studentkårs lyra, men kan alltså bytas ut om du studerar vid ett annat universitet. De som studerar vid Åbo Akademi använder alltså Åbo Akademis Studentkårs lyra. Lyran kan man köpa från Kåren eller Havtornen

Majblomman brukar också pryda mångas festkläder – en del fäster blomman vid jackan eller klänningen, själv fäster jag mina blommor i mössans kant. I Åbo kan man köpa Majblommor av skolbarn, men även från t.ex. Luckan. Har du missat något års Majblomma brukar Folkhälsan ha ett litet lager kvar, ifall du vill ha alla blommor sedan du utexaminerades! 

Vad händer uppe på Vårdis? 

Körerna Brahe Djäknar och Florakören, kommer stå framför (alltså på södra sidan) om Observatoriet. Om du vill höra något ska du placera dig framför kören och gärna i närheten av någon av högtalarna. Programmet börjar kl. 18, så det kan löna sig att komma i god tid. 

Bakom körerna kommer ÅAS specialföreningars fanor att stå. De tågar längs med Tavastgatan västerut, svänger upp till Kaskisgatan, och in till och längs med parken tills de når körerna. När de väl står på sin plats börjar körerna sjunga och mellan varven håller ÅAS styrelseordförande tal och uppmanar alla lägga mössorna på. Hela evenemanget sänds av Yle, så en hel del Yle-tält och folk hittar ni i vimlet.  

Som tidigare nämnt ska man vänta på styrelseordförandes ord ”studenter, våren är här – mössorna på”. Efter det kan man sätta sina mer eller mindre rena mössor på sig!  

Har du skumvin med dig kan du öppna den när du blir törstig, eller vänta tills Brahe Djäknar sjunger ” Champagnerlied” och sabrerar en flaska champagne. Vänta på det långa ”champaaagne” och öppna din flaska samtidigt med kören! Men som sagt – blir du törstig kan du dricka det du har i flaskan när du blir törstig. 

Det finns många sopkärl runt på Vårdis, såväl för brännbart, metall som glas. Skräpa inte, utan hitta ditt närmaste sopkärl. Dagen efter, alltså 1. maj, ordnas picknick på Vårdis. Vid bra väder är hela parken fullpackad med studerande från alla högskolor i parken! 

Vad annat händer på Vårdis?  

En av de bästa sakerna med vappen, enligt mig, är att alla studeranden samlas i en och samma park. Ena stunden pratar jag med någon från min gulisgrupp från år 2015, om några minuter pratar jag med en professor. ÅA-kärleken är som starkast under vappen!  

Andra roliga saker som händer kring vappen?  

Natten mellan 29. och 30. maj brukar det löna sig att vara vid domkyrkans trappor. Tidningen Errores S:tae Valpurgis delas då ut bland alla närvarande, och ÅAS styrelseordförande håller tal. 

Om du kollar upp mot Observatoriet (på Vårdberget) under vappen, speciellt mot flaggstången, kan du eventuellt se en av ÅAS specialföreningars flagga vaja på toppen. Hur den hamnat där och vem man hamnat muta är en historia för sig.  

Vad ska jag ha på mig första maj? 

Studerande har oftast på sina halare på första maj. Ta med din favorit picknick-mat till Vårdis och njut! Förhoppningsvis är vädret bra, men även om det skulle regna och vara +4 grader ute, är atmosfären i parken obeskrivligt härlig! Parken är fylld av studenter och familjer som njuter av att våren äntligen är här! 

Glad första maj!

Veera Julin
Generalsekreterare, Åbo Akademis Studentkår


A few have asked and some wonder – what do you do on May Day?

After two years into the pandemic, restrictions, and distancing, we welcome spring in a more traditional way: May Day at the park on Vårdberget (Vartiovuorenmäki in Finnish). You may also hear people talk about Vappu, Vappen, Wappen, or Valborg, but all names refer to the same event. In Swedish, Vappen usually refers to 30 April and May Day usually refers to the 1st of May. In Finnish, everything is referred to as Vappu (or Vappuaatto and Vappu: Vappu Eve and Vappu). 

Every year, the same questions arise: What do you wear on May Day? What about May 1st? When do you put your student cap on? Where’s the afterparty? In this blog post, I will try my best to answer the most common questions! 

What kind of clothes should I wear? 

Traditionally, you wear slightly nicer clothes if you celebrate May Day  on Vårdberget (also called Vårdis). Finnish students, who celebrate May Day at Puolalabacken (Puolalanmäki in Finnish), usually wear student overalls. Most people at Vårdberget wear dresses or suit jackets, but you are welcome as you are! What you choose to wear usually depends on what you are doing afterwards. If you are going to the Student Union building Kåren for the May Day Dinner, you might wear smart casual clothes.  

An important part of your outfit is of course your student cap. There are many different types of student caps, depending on what you study or where you graduated from prior to your university studies. Anyone who is admitted to a university has the right to wear a student cap, regardless of one’s prior studies! 

You can wear the student cap between May Day and Little Walpurgis (and more specifically between the times when the Chair of the Board of the Student Union of ÅAU (ÅAS) says “students, spring is here – put your caps on” on 30 April and ”students, autumn is here – caps inside out” on Little Walpurgis on 30  September . 

The student cap is decorated with a lyre. Depending on which student union one belongs to, students use different lyres. The ”standard lyre” is the lyre of the Student Union of the University of Helsinki, but can be replaced if you study at another university. Those who study at Åbo Akademi University thus use the Student Union of ÅAU’s lyre. The lyre can be bought from the Student Union’s service points, Kåren in Åbo or Havtornen in Vasa

The Mayflower also usually adorns many people’s outfits – some attach the flower to the jacket or dress, I myself put my flowers to the edge of the student cap. In Åbo you can buy Mayflowers from school children, but also from e.g. Luckan. If you have missed a year’s Mayflower, Folkhälsan usually has a small stock left, in case you want all the flowers since you graduated! 

What’s happening up at Vårdberget? 

The choirs Brahe Djäknar and the Florakören will stand in front (on the south side) of the Observatory. If you want to hear something, place yourself in front of the choir and preferably near one of the speakers. The programme begins at 6 p.m. and it can be smart to be on time. 

Behind the choirs will be the flags of ÅAS’ student associations. The flag procession starts from the Student Union building, Kåren, and goes along Tavastgatan, up to Kaskisgatan, and into and through the park. Once they are in place, the choirs begin to sing. The Chair of the Board gives a speech and tells the audience to put their caps on. The whole event is broadcasted by the public service media company Yle, so you will find a lot of Yle tents and people in the crowd. 

As previously mentioned, one should wait for the Chair of the Board’s words “students, spring is here – put your caps on” (said in Swedish: studenter, våren är här – mössorna på.”). After that, you can put on your more or less clean caps! 

If you have sparkling wine with you, you can open it when you get thirsty, or wait until Brahe Djäknar sings ”Champagnerlied” and sabers a bottle of champagne. Wait for the long ”champaaagne” and open your bottle at the same time as the choir! But as I said – if you get thirsty, you can drink what you have in the bottle when you get thirsty. 

There are many trash bins around the park, both for metal and glass as well as burnable waste. Please, do not litter! The next day, May 1st, a picnic is arranged in the park. If the weather is good, the whole park is packed with students! 

What else happens at Vårdis? 

One of the best things about May Day, in my opinion, is that all the students gather in one and the same park. One moment I’m talking to someone from my freshman year, and a few minutes later I’m talking to a professor. ÅAU love, or #åakärlek, is something everyone feels during May Day.  

Other fun things happening around May Day? 

The night between May 29 and 30, the Chair of the Board of ÅAS gives a speech, and the May Day magazine Errores S:tae Walpurgis is distributed. 

If you look up towards the Observatory on Vårdberget, especially at the flagpole, you may see one of the ÅAS student associations’ flags waving at the top. How it ended up there and who ended up bribing is a story for another time. 

What do I wear on the 1st of May? 

Students usually wear their student overalls on May Day. Bring your favorite picknick foods to  the park at Vårdberget and enjoy! Hopefully the weather is good, but if not, the atmosphere will make up for it. The park will be filled with students and families enjoying that spring is finally here! 
 
Happy May Day! 

Veera Julin
Secretary General, the Student Union of ÅAU